Wieruszów

Ważne adresy i telefony

 • Urząd Miejski w Wieruszowie (UM)
  • 98-400 Wieruszów
  • Rynek 1-7
  • Tel. +48 62 784-11-60
  • www.wieruszow.pl
  • E-mail: um@wieruszow.pl
  • NIP: 619-10-03-477
  • REGON: 000524312
 • Starostwo Powiatowe w Wieruszowie
 • Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie (PUP)
  • 98-400 Wieruszów
  • ul. Waryńskiego 15
  • Tel. +48 62 784-15-53
 • Urząd Skarbowy w Wieruszowie (US)
  • 98-400 Wieruszów
  • Rynek 12/13
  • Tel. +48 62 783-19-61
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. St.Staszica w Wieruszowie (ZSP)
 • Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie (LO)
 • HM Helvetia Meble Wieruszów Sp. z o.o.
 • Biuro Podróży "Polonia"
  • 98-400 Wieruszów
  • ul. Warszawska 48
  • Tel. +48 62 784-15-13
  • E-mail: b-polonia@pro.onet.pl
 • Pfleiderer Prospan SA
  • 98-400 Wieruszów
  • ul. Bolesławiecka 10
  • Tel. +48 62 783-31-00
  • www.pfleiderer.pl
  • E-mail: poczta@pfleiderer.pl
 • Ilustrowany Tygodnik Powiatowy
  • 98-400 Wieruszów
  • ul. 19 stycznia 6-10/36
  • Tel. +48 62 581-22-30
  • www.powiatowy.pl

O Wieruszowie

Miasto powiatowe w województwie łódzkim, na Wysoczyźnie Wieruszewskiej, nad Prosną. 8,9 tysięcy mieszkańców (2003). Ośrodek przemysłowo-usługowy; przemysł: drzewny (Zakład Płyt Wiórowych Prospan - jedna z większych firm w województwie łódzkim, fabryka mebli Helvetia), odzieżowy, dziewiarski, chemiczny (farby, lakiery, garbniki), materiałów budowlanych, spożywczy (przetwórstwo mięsne); ponadto wytwórnie artykułów gospodarstwa domowego, narzędzi do obróbki drewna; szkoły średnie i zawodowe; studia zaoczne Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej; boiska i stadiony, hala sportowa, korty tenisowe; działa Wieruszewski Dom Kultury, kluby sportowe, w tym Wieruszewski Klub Sportowy "Prosna" (początki 1924); niewielka turystyczna baza noclegowa.

Historyczny Stary Wieruszów był zlokalizowany na lewym brzegu Prosny, w miejscu zwanym Podzamczem Wieruszowskim; współczesna zabudowa wraz z centrum rozciąga się na prawym brzegu rzeki, głównie między drogą Warszawa-Praga a linią kolejową Oleśnica-Herby Nowe; na południowym wschodzie (także poza granicami Wieruszowa) tereny przemysłowe.

Źródło:
 1. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Historia i zabytki

Stary Wieruszów położony był na wyspie w rozgałęzieniu koryta Prosny, w XIV w., na prawym brzegu rzeki, założono Nowy Wieruszów i przeniesiono do niego ośrodek miejski; prawa miejskie 1368; od 1401 klasztor Paulinów; rozwój gosp. w XVI w. (browarnictwo, sukiennictwo, jarmarki, komora celna); w XVI w. ośrodek reformacji (zbór braci polskich); znaczne zniszczenia m.in. w czasie wojen w XVII i XVIII w.; w 2. połowie XVIII w. ożywienie gospodarcze; od 1793 w zaborze pruskim, od 1807 w Księstwie Warszawskim, od 1815 w zaborze rosyjskim (Królestwo Polskie), miasto graniczne; 1870-1919 pozbawiony praw miejskich; od 1872 połączenie kolejowe. Podczas okupacji niemieckiej 1939-45 wcielony do III Rzeszy; 1941-42 getto (około 1,4 rys. osób, część wywieziono do getta łódzkiego, część do ośrodka zagłady w Chełmnie); miasto znacznie zniszczone, po wojnie odbudowane. W 1954-75 i od 1999 siedziba powiatu.

Zabytki: barokowy zespół klasztorny popauliński z kościołem parafialnym Św. Ducha (1676-80); drewniany kościół filialny Świętego Rocha (1746); neoromański kościół ewangelicki (1888).

Źródło:
 1. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Wysoczyzna Wieruszowska

Opis 1: Wysoczyzna Wieruszowska (część Niziny Południowopolskiej). Mezoregion cechuje mało urozmaicona rzeźba, o przemiennym rolno-leśnym użytkowaniu terenu. W obrębie obszarów leśnych ciekawe fragmenty biotopów objęte są ochroną. Antropopresja uległa rozproszeniu w sieci osadnictwa wiejskiego i w dwóch jednostkach miejskich (Kępno i Wieruszów).

Opis 2: Wysoczyzna Wieruszewska (Wysoczyzna Boleslawicka, Próg Wieruszewski) - południowa część Niziny Południowowielkopolskiej, między Wałem Trzebnickim na północnym zachodzie a Wyżyną Woźnicko-Wieluńską na wschodzie; powierzchnia 1,2 tys. km2; wys. 17-200 m; zdenudowana równina morenowa z okresu zlodowacenia Odry, z wyraźnymi kępami wysoczyznowymi (Opatowska, Siemianicka, Mikorzyńska, Wójcińska, Zdżarska), rozdzielonymi obniżeniami (m.in. Kotlina Kępińska); Wysoczyznę Wieruszewską przecina dolina górnej Prosny; na wschodzie i północy płaty żyznych gleb płowych (Luvisols) wytworzonych z glin; na pozostałym obszarze ubogie, piaszczyste gleby rdzawe (Arenosols) i brunatne (Cambisols); pierwotnie roślinność tworzyły grądy, buczyny, acidofilne dąbrowy i łęgi jesionowo-olszowe; obecnie region znacznie odlesiony z dominacją agrocenoz; niewielkie fragmenty zbiorowisk naturalnych (olsy, łęgi, buczyny, grądy) chronione w rezerwatach (Studnica, Stara Buczyna, Lasek Kurowski); gł. m.: Kępno, Wieruszów.

Źródła:
 1. Polska II, red. nauk. Wiesław Malik, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2000
 2. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Mapa

Kliknij przycisk Satellite, aby zobaczyć zdjęcie satelitarne Wieruszowa.

Wieruszów w liczbach

Powierzchnia miasta 6 km2 (597 ha)
Aktualna liczba mieszkańców (liczba ludności) 8 759
Liczba urodzeń w 2006 roku 102
Liczba zgonów w 2006 roku 68
Ilość osób, które zameldowały się do miasta w roku 2006 76
Ilość osób, które wymeldowały się z miasta w roku 2006 161
Ilość osób, które pracują 3 560
Ilość książek bibliotecznych w mieście 51 951 sztuk
Nowopowstałe mieszkania w 2006 roku 15 (o średniej powierzchni 169,5 m2)
Nowe budynki oddane do użytku w 2006 roku 21
Ilość firm, instutycji i przedsiębiorstw (podmiotów gospodarczych) działających na terenie miasta 1 231
Średnia pensja w powiecie wieruszowskim 1 976,28 zł (co stanowi 74,9% średniej krajowej)
Ilość ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych na 10 tysięcy mieszkańców 1,6
Źródło:
 1. Wybrane statystyki z Banku Danych Regionalnych, 2006
2007 (c) www.miaston.pl